Vedtægter

Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark den danske sektion af
International Board on Books for Young People (IBBY)

 

 • 1 – FORMÅL

Selskabet for børnelitteratur, IBBY Danmark er et forum for alle, der interesserer sig for børnelitteratur.

Selskabets formål er:

 1. at skabe kontakt mellem dem, der som producenter, forskere, formidlere og alment interesserede beskæftiger sig med børne- og ungdomslitteratur.
 2. at formidle oplysning om børne- og ungdomslitteratur gennem arrangementer, publikationer, udstillinger m.m. og at fungere som rådgivende organ i spørgsmål om børne- og ungdomslitteratur.
 3. at samarbejde med organisationer og institutioner, der beskæftiger sig med litteratur og kultur for børn og unge.
 4. at præsentere danske børnebøger i udlandet, bl.a. gennem indstilling af danske forfattere og illustratorer til internationale priser og udstillinger og at virke for internationalt samarbejde om børne- og ungdoms­bøger gennem udstillingsvirksomhed, kontakt med andre IBBY-sektioner, medlemmernes deltagelse i internationale møder m.m.

Selskabet arbejder inden for rammerne af sit formål sammen med IBBY.

 • 2 – MEDLEMMER

Som medlemmer kan optages enkeltpersoner samt fagforeninger, institutioner og virksomheder.

 1. Medlemmer, som igennem mange år har ydet en særlig betydningsfuld indsats for Selskabets formål, kan udnævnes til æresmedlem. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. 
 • 3 – BESTYRELSEN
 1. Bestyrelsen består af formand og 9 medlemmer. Der tilstræbes den størst mulige faglige bredde i bestyrelsens sammensætning, således at følgende faggrupper i videst muligt omfang er repræsenteret: Forfattere, illustratorer, børne- og skolebibliotekarer, forlæggere, boghandlere, anmeldere og forskere.

Formanden vælges på generalforsamlingen.

 1. Valgperioden er toårig. I ulige år afgår 5 medlemmer, i lige år 4 medlemmer, og hvert andet år afgår tillige formanden.

En formand eller et bestyrelsesmedlem kan uden tidsbegrænsning genvælges enten i formands- eller bestyrelsesmedlemsfunktion.

Den nye bestyrelse træder i funktion umiddelbart efter valget.

 1. Bestyrelsen vælger næstformand og kasserer af sin midte og kan eventuelt konstituere sig med et forretningsudvalg og andre arbejdsgrupper, hvis beføjelser aftales af bestyrelsen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 6 medlemmer (inkl. formanden) er til stede.

 1. Afgørelser træffes ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Formanden og kassereren har sammen tegningsretten for foreningen. Ved personsammenfald ligger tegningsretten hos formand/kasserer og et andet af bestyrelsen udpeget medlem.

 • 4 – REPRÆSENTATION

Bestyrelsen må højest indstille den samme kandidat til den samme eksterne post, det være sig udvalg eller priskomite, 2 gange. 

 • 5 – REGNSKAB

Regnskabsåret er finansåret.

 6 – REVISION

Regnskabet revideres af 2 generalforsamlingsvalgte revisorer.

Revisorernes valgperiode er toårig, og en revisor afgår hvert år.

Der vælges for en etårig periode en revisorsuppleant. 

 • 7 – GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling afholdes i marts måned. Den indkaldes med mindst 1 måneds varsel i Klods Hans og på foreningens hjemmeside og med følgende dagsorden: (…)

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab ved kassereren
 4. Budgetforslag ved kassereren
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 7. Valg af a) formand, b) bestyrelsesmedlemmer, c) revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen og skal være offentliggjort på foreningens hjemmeside senest 1 uge inden generalforsamlingen.

Generalforsamlingens afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved vedtægtsændringer kræves dog et flertal på ¾ af de afgivne stemmer. Repræsentanter for foreninger, institutioner og virksomheder, der deltager i generalforsamlingen med fuldmagt fra deres forening/institution/virksomhed har 3 stemmer. Enkeltmedlemmer har 1 stemme.

 • 8 – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når det begæres af 1/3 af medlemmerne. 

 • 9 – SELSKABETS OPLØSNING

Selskabet kan opløses, hvis det vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer ved to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en måneds mellemrum. Hvis selskabet opløses, skal dets midler anvendes i overensstemmelse med dets formål.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 16. marts 2017.

Merete Flensted Laustsen

Dirigent